افتتاحیه واحد تولید سیمین نخ

صنعت نساجی یکی از نیازهای اساسی کشور است و توسعه این صنعت در حلقه‌های زنجیره تولید الزامی استمجموعه نساجی آپادانا به پشتوانه قریب به ربع قرن سابقه مدیران آن در…

طراحی و اجرا توسط chiadesign ChiaDesign